1. ආයතනික මූලික සාරධර්ම

, විද්යාව හා තාක්ෂණය සමඟ ලොව සම්බන්ධ අවංකව ජනතාවට සේවය අගය හා සමග සමාජීය ව්යාපාර සහ සේවකයන් ආපසු නොගෙවන අවංකවම පාරිභෝගිකයන් සේවය හා ලෝක කණ්ඩායම සහයෝගය දෙසට දත්මැදීමේ, විශිෂ්ට ගුණාත්මක නිර්මාණය, සහ ජයග්රහණ බෙදා ගැනීමට ව්යාපාර සේවක සංවර්ධනය

2. ආයතනික ආත්මය

අවංක බව, කැපවීම, නව්යකරණය, විශිෂ්ටත්වය, ස්ථීරභාවය, සමගිය, යමෙකුට ඇති හා meticulousness

3. සමාගමේ සංවර්ධන අරමුණ

එකට, පළමු පන්තියේ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත්, පළමු පන්තියේ සමාගම් පිහිටුවීමට පළමු පන්තියේ දක්ෂතා ගෙන ඒම පළමු පන්තියේ සේවා සැපයීම, පැවැත්ම සඳහා කීර්තියට විසින් ගුණාත්මක හා සංවර්ධනය උත්සාහ

4. ව්යවසාය මෙහෙවර

සංවර්ධනය හා ලෝකයේ වඩාත් දියුණු සහ විශ්වාසනීය සන්නිවේදන ඇන්ටනා නිෂ්පාදනය, සහ විශිෂ්ට තොරතුරු කර්මාන්තය ව්යාපාර බවට පත් වේ.

මිනිස් වර්ගයා සහ ලොව පුළුල් හුවමාරු අතර සමීප සන්නිවේදන නිසා දායකත්වයන් කළ යුතු බව ය.

තත්ත්ව සන්නිවේදන නිර්මාණය කිරීම සහ අවංක පාරිභෝගික සේවාවක් සැලසීම

5. ව්යවසාය කුසලතා දැක්ම

පෞරුෂ ප්රමුඛ හැකියාව, මධ්යස්ථ, වෘත්තිකභාවය, කණ්ඩායම් පළමු

සමාගම 6. ව්යාපාරික දර්ශනය

අවංකකම වෙළඳ නාමය තත්ත්ව පාරිභෝගික සේවා ආකර්ෂණීයයි, අනාගත වියා නීති ක්රීයාත්මක වන

7. ආයතනික සේවා දැක්ම

මුළු හදවතින්ම අවංකවම සේවය

8. ව්යවසාය සංවර්ධන ඉලක්ක

කෙටි කාලීන අරමුණ: චීනයේ වඩාත්ම බලගතු ඇන්ටනාව නිෂ්පාදකයා බවට පත් කිරීමට;

දීර්ඝ කාලීන අරමුණ: ලොව හොඳම ඇන්ටනාව නිෂ්පාදකයන් අතර ශ්රේණිගත කිරීමට.

ව්යාපාර 9. ව්යාපාරික දර්ශනය

අවංක භක්තිය මානව සන්නිවේදන ගොඩගසමින් කරයි.

10. වෘත්තීය ආචාර ධර්ම

Aigang, කැපවීම, අවංකභාවය හා විශ්වාසනීයත්වය, ව්යාපාර සේවය සහ සමාජය දායක