1. ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಣಿ

10000 ಚ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ

2. ಕಚೇರಿ ಪರಿಸರ